Ochrona danych osobowych

/Ochrona danych osobowych

Klauzula informacyjna odnośnie danych osobowych

Informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ProAgro Eugeniusz Hentosz z siedzibą w Wołominie przy ul. Łukasiewicza 9, zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zawarcia i wykonania umowy i będą udostępniane podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Administratora, tj. podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi księgowe, kadrowe, teleinformatyczne, operatorzy pocztowi,
 3. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6, ust. 1 lit c RODO,
 4. Podanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy, w przypadku niepodania danych niemożliwe jest zawarcie umowy,
 5. Posiada Pani/Pan prawo do:
  • Żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • Wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
  • Przenoszenia danych,
  • Wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  • Cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do:
  • Zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących Administratorowi,
  • Wypełnienia obowiązku prawnego Administratora, np. wynikającego z przepisów rachunkowych lub podatkowych.